EIGENSCHAPPEN FLEXWERK

Als je werkt via een uitzend- of detacheringsovereenkomst dan brengt dat altijd een aantal specifieke eigenschappen en afspraken met zich mee:

CAO VOOR FLEXKRACHTEN

Werk je als flexmedewerker via Exact personeelsintermediair of een ander uitzendbureau, dan kun je al jouw rechten en plichten terugvinden in de CAO voor uitzendkrachten van de ABU. Dit geldt zowel voor uitzendkrachten als gedetacheerden. Klik hier om de CAO te downloaden.

De CAO voor uitzendkrachten kent een fasensysteem met 3 fasen: A, B en C. Afhankelijk van in welke fase je je bevindt, bouw je steeds meer rechten en zekerheden op.  

Fase A

Je begint doorgaans te werken in fase A. Deze fase duurt 78 gewerkte weken. Alle weken waarin je hebt gewerkt worden meegeteld, het maakt hierbij niet uit hoeveel uur je hebt gewerkt. In fase A kun je een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten krijgen bij verschillende opdrachtgevers en voor verschillende periodes. Zowel jij als de opdrachtgever beschikken over veel flexibiliteit in deze fase. Dat is geregeld met het uitzendbeding. Je kunt hierdoor op elk moment aangeven te willen stoppen met werken en hoeft dit slechts één dag van tevoren te melden. Ook de opdrachtgever kan aangeven dat de opdracht stopt. Hiervoor gelden aanzegtermijnen, die langer worden, als je ergens langer hebt gewerkt. In fase A kun je ook werken volgens een uitzendovereenkomst zonder dit uitzendbeding. Dan spreek je met elkaar af voor een bepaalde periode met elkaar te werken, zonder dat de opdracht op elk moment kan worden opgezegd. Dat is dan een detacheringsovereenkomst.

Fase B

Na 78 gewerkte weken kom je automatisch in fase B terecht. In deze fase, die maximaal vier jaar duurt, heb je recht op overeenkomsten voor bepaalde tijd, oftewel detacheringsovereenkomsten. De einddatum van de contracten staat dus vast. Dit kunnen maximaal 6 verschillende contracten zijn (voorheen bestond fase B uit max. 8 contracten in 2 jaar). Wanneer de opdrachtgever de opdracht stopzet, wordt jouw overeenkomst met ons niet beëindigd. Dat betekent dat wij op zoek gaan naar een andere passende baan voor jou en dat je in de tussentijd (gedeeltelijk) wordt doorbetaald.

Fase C

Wanneer de vier jaar van fase B zijn verstreken of er een zevende contract wordt afgesloten, stroom je in in fase C. Een arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd bij Exact. Hierbij is dus geen duur van de opdracht of einddatum bekend. Exact moet ervoor zorgen dat er steeds weer werk voor jou beschikbaar is bij haar opdrachtgevers.

LOONSTROOK

Elke 4 weken verstuurt Exact jou de loonstroken van de achterliggende periode. Op die loonstrook staan veel verschillende termen om te komen van jouw brutoloon naar jouw nettoloon. Een aantal hiervan wordt hier kort toegelicht: ZVW wg: werkgeversgedeelte dat Exact betaalt voor de zorgverzekeringswet. WW wn: werknemersgedeelte dat jij betaalt voor de Werkloosheidswet. Loonheffing: voorheffing voor de inkomstenbelasting die Exact voor jou inhoudt en afdraagt aan de Belastingdienst. ZVW wn: inkomensafhankelijke werknemersgedeelte dat jij betaalt voor de Zorgverzekeringswet. Nettoloon: jouw loon na aftrek van belastingen en sociale lasten. Dit is dus wat je netto hebt verdiend. Wachtdagcompensatie: een uitkering ter compensatie voor een wachtdag die niet uitbetaald wordt bij ziekte. Betaald per bank: bedrag dat Exact aan jou heeft overgemaakt. Reserveringen: in deze tabel zie je precies hoeveel geld er is gereserveerd voor jouw vakantiedagen en vakantiegeld. “Nieuw saldo” geeft de meest actuele stand weer. Cumulatieven: de diverse saldi van het gehele jaar bij elkaar opgeteld, bijvoorbeeld hoeveel reiskosten jij in totaal hebt ontvangen in dit jaar.

RESERVERINGEN

Als flexkracht spaar je voor vakantiedagen, kort verzuim en vakantietoeslag. Elk uur dat je werkt wordt een bepaald percentage van het bruto-uurloon weggezet. Hierdoor bouw je een tegoed op en krijg je vervolgens doorbetaald wanneer je vakantie opneemt of bijv. onder werktijd naar de huisarts moet. Dit noemt men de reserveringen.

Vakantiegeld De vakantietoeslag ofwel het vakantiegeld krijg je automatisch één keer per jaar uitbetaald in de maand juni. Deze is opgebouwd uit 8% van brutoloon plus reservering vakantiedagen. Onder dit brutoloon vallen: de gewerkte uren, betaalde ziekte-uren, feestdagen en toeslaguren (dus géén overwerkuren en bruto vergoedingen). Als je dienstverband eindigt worden alle individueel gespaarde reserveringen in één keer uitgekeerd.

Vakantiedagen en bijzonder verlof Als flexkracht spaar je voor vakantiedagen en kort verzuim. Elk uur dat je werkt wordt een bepaald percentage van het bruto-uurloon weggezet. Hierdoor bouw je een tegoed op en krijg je vervolgens doorbetaald wanneer je vakantie opneemt of bijv. onder werktijd naar een dokter moet. Bij een fulltime dienstverband (40 uur per week) bouw je 25 vakantiedagen per jaar op.

Feestdagen Officieel erkende feestdagen krijg je doorbetaald wanneer je normaal gesproken op deze dag gewerkt zou hebben.

REISKOSTEN

Een flexkracht die reiskosten vergoed krijgt, kan deze tot maximaal 3 maanden na de reisdatum declareren. Zorg dus dat je de reisbewijzen of ov-chip uitdraai op tijd naar ons opstuurt.

PENSIOEN

Exact heeft conform de CAO een pensioenregeling getroffen voor haar flexkrachten. Na 26 gewerkte weken ga je hierdoor pensioen opbouwen. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door StiPP. Meer informatie over deze regeling vind je op stippensioen.nl.

PROCEDURE ZIEKMELDING

Je meldt je voor 9.00 uur ziek bij jouw Exact-kantoor en het bedrijf waar je werkzaam bent. Geef aan Exact ook het adres door waar je op dat moment bent, in verband met het bezoek van de controlerende arts. Meer informatie hierover vind je in het ‘Ziekteprotocol’ dat hoort bij jouw contractsvorm:

PROCEDURE BETERMELDING

Heb je een uitzendovereenkomst (periode staat niet vast)?
Op de dag dat je weer beter bent, moet je FlexCom4 voor 9.00 uur bellen op telefoonnummer 024 – 37 41 666 om je beter te melden.

Heb je een detacheringsovereenkomst (periode staat vast)?
Op de dag dat je weer beter bent, moet je jouw Exact-kantoor voor 9.00 uur bellen om je beter te melden.

BETALING BIJ ZIEKTE

Als uitzendkracht ben je verzekerd voor de Ziektewet. Afhankelijk van de fase waarin je zit, heb je bij ziekte recht op een Ziektewet-uitkering of op doorbetaling van je loon.

Heb je een uitzendovereenkomst (periode staat niet vast)?
Dan eindigt de arbeidsovereenkomst direct als je ziek wordt. Exact hoeft jou geen loon door te betalen. Wel heb je na 2 wachtdagen recht op een Ziektewet-uitkering van 70%. Deze wordt aangevuld tot 91% in het eerste ziektejaar en 80% in het tweede ziektejaar en uitbetaald door FlexCom4.

Heb je een detacheringsovereenkomst (periode staat vast)?
Dan betaalt Exact 91% van je loon door zolang je tijdelijke contract nog loopt. Er is één wachtdag, je krijgt dus vanaf de tweede ziektedag doorbetaald. Deze uitbetalingen worden door Exact verzorgd. Ben je nog ziek op het moment dat je contract afloopt, dan heb je vanaf dan recht op een ziektewet-uitkering.

VERLONINGSDATA BIJ 4-WEKELIJKSE VERLONING

2018

week 41-44: dinsdag 06-11-2018
week 45-48: dinsdag 04-12-2018
week 49-52: woensdag 02-01-2019 (ivm sluiting bank op oudejaars- en nieuwjaarsdag)

2019
week 1-4: dinsdag 29-01-2019
week 5-8: dinsdag 26-02-2019
week 9-12: dinsdag 26-03-2019
week 13-16: woensdag 24-04-2019 (ivm Pasen)
week 17-20: dinsdag 21-05-2019
week 21-24: dinsdag 18-06-2019
week 25-28: dinsdag 16-07-2019
week 29-32: dinsdag 13-08-2019
week 33-36: dinsdag 10-09-2019
week 37-40: dinsdag 08-10-2019
week 41-44: dinsdag 05-11-2019
week 45-48: dinsdag 03-12-2019
week 49-52: donderdag 02-01-2020 (ivm sluiting bank op oudejaars- en nieuwjaarsdag)

Aanleveren van jouw uren bij voorkeur op vrijdag of uiterlijk maandag.

N.b. Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in wetgeving of CAO voorbehouden.