DEN HAAG INCL. HOOFDKANTOOR

Koninginnegracht 8
2e etage
2514 AA Den Haag
T 070 – 362 47 36
F 070 – 362 27 62
E denhaag@exactpi.nl

ROUTEBESCHRIJVING DEN HAAG:

ROTTERDAM

HNK Rotterdam Scheepvaartkwartier
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
T 010 – 414 13 11
F 070 – 362 27 62
E rotterdam@exactpi.nl

ROUTEBESCHRIJVING ROTTERDAM:

AMSTERDAM

White Point Businesscenter
Laarderhoogtweg 25
1101 EB Amsterdam-Zuidoost
T 020 – 715 65 51
F 070 – 362 27 62
E amsterdam@exactpi.nl

ROUTEBESCHRIJVING AMSTERDAM:

kvk-nummer Exact personeelsintermediair B.V. : 27072308
kvk-nummer Exact detachering B.V. : 27154954